กกพ.แจง 4 ขั้นตอนพิจารณาคำเสนอขายไฟฟ้าด้านราคาโรงไฟฟ้าชุมชน

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ขั้นตอน (Flow Chart) การพิจารณาคำเสนอขายไฟฟ้าด้านราคาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ตามระเบียบ กกพ.ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ.2564

ขั้นตอนที่ 1. จะเป็นการเปิดซองคำเสนอขายไฟฟ้าด้านราคา และตรวจสอบความถุกต้องของเอกสาร สำหรับผู้ที่ยื่นขอเสนอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค

ขั้นตอนที่ 2. เรียงลำดับส่วนลดราคา FiTF จากมากไปหาน้อย โดยกรณีที่ผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าให้ราคาส่วนลดเท่ากันจะเรียงการลำดับการยื่นข้อเสนอ

ขั้นตอนที่ 3. การพิจารณาศักยภาพของระบบไฟฟ้า เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า ทีละรายตามลำดับส่วนลดราคา โดยไม่ยกเชื้อเพลิง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการพิจารณาทั้ง Feeder หลัก และ Feeder ทางเลือก ตามที่ระบุในคำขอเสนอขายไฟฟ้า ขณะที่การพิจารณาศักยภาพระบบไฟฟ้านั้น จะพิจารณาสายป้อน (Feeder) หลักและสายป้อนทางเลือก ศักยภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และศักยภาพ Grid Capacity ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เชื่อมต่อกับ Feeder นั้นๆ

สำหรับเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของแต่ละเชื้อเพลิง จะพิจารณาตามเป้าหมายของการรับซื้อไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกำหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์ โดยในขั้นตอนนี้จะพิจารณาตามปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายที่ระบุในคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา และปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายที่ยอมปรับลดของผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าแต่ละรายด้วย

ขั้นตอนที่ 4. จะเป็นการพิจารณาเลือก Feeder หลัก หรือ Feeder ทางเลือกที่ผ่านการคัดเลือกตามปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายสูงสุดที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละ Feeder โดยภายหลังจากการพิจารณา Feeder ดังกล่าวแล้วจะต้องนำปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกไปหักลบข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้า และปริมาณเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนคงเหลือของแต่ละเชื้อเพลิง เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูแนวทางการพิจารณาคำเสนอขายไฟฟ้าด้านราคา รวมถึงตัวอย่างการพิจารณาคำเสนอขายไฟฟ้าด้านราคา ผ่านคลิปวีดีโอ ในช่องทางยูทูป (OERC Thai) https://youtu.be/NWNgAIMuv44 หรือรับชมในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th) และช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊คเพจ (Facebook Page : สำนักงาน กกพ.) และทวิตเตอร์ (Twiter : ERC Thailand)

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคฯ จำนวน 151 ราย และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หรือภายในวันที่ 23 ก.ค.64 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยผลการพิจารณาอุทธรณ์จะถูกนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายในวันที่ 25 ส.ค.64 ก่อนที่จะประกาศผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ต่อไป โดยผู้ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาด้านราคาจะเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,