กทม. ปรับแนวทางการดำเนินงานศูนย์พักคอยให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ติดเชื้อ

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) พร้อมกับน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานผลการดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Community Isolation – CI) ของ กทม.ทั้งหมด 129 แห่ง แบ่งเป็น 1. ศูนย์พักคอย โดย กทม. ร่วมกับหน่วยงานภาคีจำนวน 62 แห่ง 2. โรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขต (District Field Hospital/CI Plus) จำนวน 8 แห่ง และ 3. ศูนย์แยกกักในชุมชน (Semi Community Isolation) จำนวน 59 แห่ง

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา กทม.ได้สำรวจปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของศูนย์พักคอย เพื่อปรับกระบวนการทำงาน และจัดทำแผนตั้งรับผู้ติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในศูนย์พักคอย โดยหากผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่น้อยกว่า 3,000 คน/วัน สำนักงานเขตดูแลและคงสภาพศูนย์พักคอยในพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน และนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) ประจำกลุ่มเขต แต่กรณีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่น้อยกว่า 1,500 คน/วัน ให้ยุติการดำเนินการของศูนย์พักคอย หากมีผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามถึง 80% กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะประสานแจ้ง กทม. เพื่อดำเนินการเปิดศูนย์พักคอย

นอกจากนี้ ได้มีแนวทางดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง ถือเป็นทิศทางที่ดี แต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อไป

จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพต้องชนะวันที่ 22 ก.ย. 64 ได้มอบหมายให้สำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พักคอยในพื้นที่ ดังนี้ ศูนย์พักคอยที่ไม่มีผู้ป่วยหรือมีจำนวนผู้ป่วยน้อย ขอให้พิจารณาปรับลดศูนย์พักคอย 50% เข้าสู่ Standby Mode และปรับปรุงสถานที่ให้พร้อมใช้งาน

พร้อมกันนี้ได้มีการปรับลดให้พิจารณาตามบริบท และจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ โดยเรียงลำดับ ดังนี้ โรงเรียน/สถานศึกษา (ในสังกัดกรุงเทพมหานคร/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาปรับลด หรือหยุดรับผู้ป่วย พร้อมปรับปรุงสถานที่โรงเรียนให้พร้อมเปิดเรียนวันที่ 1 พ.ย. 64), วัด, ศูนย์สร้างสุขทุกวัย, ศูนย์พักคอยที่ดำเนินการโดยเอกชน และโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขต (CI Plus) เป็นลำดับสุดท้ายที่จะหยุดรับผู้ป่วย

ส่วนศูนย์พักคอยที่รับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด–19 ที่เป็นกลุ่มเฉพาะขอให้เปิดรับผู้ป่วยไว้ก่อน เช่น ศูนย์พักคอยศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง (รับเฉพาะคนไร้บ้าน) ศูนย์พักคอยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ (รับเฉพาะผู้พิการทางสายตา) เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,