กทม.เตรียมพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานหวังกระตุ้นศก.ชุมชน

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวกรณีมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ดังเช่นที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานเขต 50 เขต และชุมชนต่าง ๆ จึงได้เตรียมความพร้อมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ โดยบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ให้เกิดความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านสาธารณูปโภค การทะนุบำรุง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และการให้ความรู้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานชุมชน

ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านต่าง ๆ ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต เพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว 1 เขต 1 เส้นทาง และ 1 กลุ่มเขต 1 เส้นทาง โดยทุกสำนักงานเขตจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาด ปลอดภัย สวยงาม พร้อมด้วยวัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้พิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 6 ย่าน ได้แก่ ย่านคลองบางหลวง ย่านสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ย่านคลองผดุงกรุงเกษม ย่านหัวตะเข้ (วัดลานบุญ-ตลาด หัวตะเข้-วัดสุทธาโภชน์) และย่านวัด กระทุ่มเสือปลา-วัดมหาบุศย์

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีแผนบูรณาการพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานมีสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนของกรุงเทพมหานครต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ส.ค. 64)

Tags: , ,