กทม.เตรียมใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างแอชตัน อโศก

น.ส.สุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า หลังศาลปกครองกลางมีพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โครงการอาคารชุดรแอชตัน อโศก เขตวัฒนา โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับ เมื่อปรากฏแล้วว่าคดียังไม่ถึงที่สุด สำนักงานเขตวัฒนาจะพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ต่อไป

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยว่า เตรียมใช้สิทธิอุทธรณ์คดีที่ศาลปกครองปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โครงการอาคารแอชตัน อโศก โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 2 กำหนดว่าที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า 30,000 ตารางเมตร ต้องมีด้านใดด้านหนึ่งของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร และที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะดังกล่าวจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตรยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นต้องว่าง เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกรถดับเพลิงได้โดยสะดวก

ดังนั้น หากที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ แม้จะไม่ได้อยู่ติดถนนสาธารณะก็ตาม แต่หากมีที่ดินแปลงอื่นที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษนั้นได้ตลอดตราบที่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่และรถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ข้อ 2 โดยที่ดินส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าออก ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความกว้าง 13.00 ม. (ไม่น้อยกว่า 12.00 ม.) ยาวตลอดถึงที่ตั้งอาคารและถนนอโศกมนตรี มีความกว้าง 27.70-30.00 เมตร (ไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร) ยาวต่อเนื่องกันเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ซึ่งมีความกว้าง 30.00 เมตร ได้เกณฑ์ตามกฎกระทรวง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,