กรมควบคุมโรค แจงขั้นตอน-เอกสารขอวัคซีนพาสปอร์ตใช้เดินทางไปต่างประเทศ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากประเทศไทยได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ และหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศสามารถขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้เช่นกัน

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วนก่อน เพื่อให้ได้เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนฯ ของประเทศไทย ส่วนเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด) มีดังนี้

1) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (ตัวจริงและสำเนา)

2) บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)

3) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว (ตัวจริงและสำเนา)

4) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม

ส่วนกรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

ขณะนี้สามารถขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่ 4 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

  1. สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2951 1170 ถึง 79 ต่อ 3430
  2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668
  3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล porthealth_bbk@ddc.mail.go.th
  4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35

หรืออีเมลtravelhealth@ddc.mail.go.th โดยติดต่อไปยังหน่วยงานข้างต้น เพื่อนัดหมายหรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,