กรมเจ้าท่า เพิ่มความเข้มงวดเรือโดยสารป้องกันแพร่ระบาดโควิด เริ่มมีผล 12 ก.ค.

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าทั้งในระดับโลก ประเทศเพื่อนบ้าน และในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ให้จำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มบุคคลขั้นสูงสุด รวมทั้งการกำหนดเวลาออกนอกเคหะสถาน

กรมเจ้าท่า จึงได้ออกประกาศ กำหนดแนวปฏิบัติให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้โดยสาร เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาปรับลดจำนวนเที่ยวการเดินเรือ ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด ยกเว้นในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งจะมีประชาชนใช้บริการเดินทางเป็นจำนวนมาก
    • พิจารณาเพิ่มจำนวนเที่ยวการเดินเรือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยต้องคำนึงถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A โดยเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (M-Mask wearing)
  2. ให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการใช้เรือโดยสารปรับอากาศ และเรือโดยสารที่เป็นระบบปิด กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เรือโดยสารดังกล่าว เรือโดยสารจะต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม มีระบบวิธีการป้องกันการแพร่การะจายของเชื้อโรค ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เครื่องปรับอากาศ ประตูทางเข้าออก ที่นั่งและพื้นที่ภายในเรืออย่างสม่ำเสมอ
  3. เรือโดยสารที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ งดการให้บริการในช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 – 04.00 น.

โดยประกาศนี้ จะมีผลบังคับเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 64)

Tags: , ,