“การบินไทย” เตรียมยื่นศาลฯ ตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายออก 516.13 ล้านหุ้น

บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบมจ.การบินไทย และคำร้องขอแก้ไขแผนตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการมีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 26,989,009,500 บาท เป็น 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ้นในบริษัทที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 516,129,033 หุ้น และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยหลังจากนี้ บริษัทฯจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้บริหารแผนดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ พร้อมกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,