ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JKN239A ใช้สิทธิประชุม 27 ก.ย.นี้หลังบริษัทขอผ่อนผันเงื่อนไข

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JKN239A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ JKN239A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยหุ้นกู้ JKN239A มีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

  • การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด

  • การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน

  • การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

  • การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 66)

Tags: , , , ,