ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม เริ่ม 1 มิ.ย.64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แก้ไขประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมตามแนวทาง Regulatory Guillotine เพื่อลดภาระและต้นทุนการดำเนินการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โดยที่ผู้ลงทุนยังได้รับข้อมูลที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน

ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมให้มีเท่าที่จำเป็น ภายใต้โครงการ Simplified Disclosure ระยะที่ 1 และเป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยยังสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก.ล.ต. จึงได้จัดทำคู่มือการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมในระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (Online Fund Approval and Management System) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมข้างต้น

ทั้งนี้ บลจ. สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมในรูปแบบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยข้อมูลที่เคยแสดงอยู่ในโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น ประเภทหลักทรัพย์และอัตราส่วนการลงทุน ช่องทาง วิธีการเสนอขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น บลจ. ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ บลจ.

นอกจากนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Simplified Disclosure ระยะที่ 2 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,