ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์คำนวณ NAV กองทุนรวม UI ให้สอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund) หรือ “กองทุนรวม UI” ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกองทุนรวมทั่วไป และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine โดยทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ จึงประสานงานและหารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม UI สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (กองทุนรวมทั่วไป) เพื่อให้มีความยืดหยุ่นรองรับวิธีปฏิบัติของบริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดให้ AIMC เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการคุ้มครองผู้ลงทุน และในกรณีที่ AIMC ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ บลจ. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนที่ประกาศนี้จะใช้บังคับ จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ AIMC กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,