ก.ล.ต.ผ่อนผันส่งงบ-รายงานสอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอบปี 63 ถึงสิ้น ธ.ค.64

สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศขยายระยะเวลาการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อรับรองงบการเงินได้ ก.ล.ต. จึงออกประกาศสำนักงาน เรื่อง การผ่อนผันเกี่ยวกับการจัดทำและส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพิ่มเติม โดยขยายระยะเวลาในการจัดทำและส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวต่อสำนักงาน จากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี เป็นให้สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,