ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนหลังตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนนายสุกิจ สิริสินสาร เป็นเวลา 15 เดือน กรณีรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ขณะกระทำผิดสังกัด บล.ธนชาต

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจาก บล. ธนชาต และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า โดยได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า นายสุกิจได้รับมอบหมายจากลูกค้ารายหนึ่ง เพื่อซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants -DW) ในบัญชีของลูกค้าในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 62 และนายสุกิจยังได้รับมอบหมายจากลูกค้าอีกรายหนึ่ง เพื่อซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งในบัญชีของลูกค้าในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.62 นอกจากนี้ นายสุกิจยังซื้อขายหุ้นอื่นในบัญชีลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง ในช่วงเดือน ก.ย.62-เม.ย.63 ด้วย

การกระทำของนายสุกิจเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 เป็นเวลา 15 เดือน แต่เนื่องจากอายุการให้ความเห็นชอบของผู้แนะนำสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 จึงลงโทษโดยกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 15 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.64

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนไม่ควรยินยอมให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน และควรทักท้วงการซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง รวมทั้งหมั่นตรวจสอบรายการซื้อขายที่บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งให้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และหากพบการซื้อขายที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่งควรปฏิเสธหรือทักท้วงโดยทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ส.ค. 64)

Tags: , ,