ก.ล.ต.หนุน AIMC เสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการกองทุนไทยขับเคลื่อนตลาดทุนสู่ความยั่งยืน

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.สนับสนุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ดำเนินการตามแผนงานการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระยะ 3 ปี (AIMC 3-Year Sustainable Roadmap) รวมถึงโครงการ Thailand ESG Data Framework ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการศึกษาและจัดทำ data framework ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ลงทุนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้การยกระดับการทำหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนตาม I-Code (หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) โดยการริเริ่มให้มีโครงการ Thailand ESG Data Framework เป็นหนึ่งในแผนงานย่อยของ AIMC 3-Year Sustainable Roadmap โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และได้ว่าจ้าง Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับสากลมาทำการศึกษาและพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่คำนึงถึงการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Environment, Social and Governance : ESG) สำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุน

“ภารกิจหนึ่งของ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน คือ การสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันถือเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรมได้ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนแผนงานพัฒนาการลงทุนเพื่อความยั่งยืน และโครงการ Thailand ESG Data Framework ของ AIMC ซึ่งจะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ในเรื่องความยั่งยืน เช่น การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนตามแบบ 56-1 One Report โครงการประเมิน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย และการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund หรือ SRI Fund) คาดว่าหลักเกณฑ์กองทุนรวมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปีนี้”

น.ส.รื่นวดี กล่าว

นอกจากนี้ ก.ล.ต. พร้อมจะเป็นแกนกลางความร่วมมือระหว่าง AIMC และองค์กรต่าง ๆ ของตลาดทุนในการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการ Thailand ESG Data Framework เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างแท้จริง

ด้านนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และประธานคณะทำงาน ESG Policy and Collective Action กล่าวว่า AIMC ริเริ่มโครงการ Thailand ESG Data Framework ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันสามารถใช้ในการบูรณาการปัจจัย ESG ที่สำคัญเข้าไปในการประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงบริบทของประเทศไทย ทั้งเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ESG ในแบบ 56-1 One Report ของ ก.ล.ต. และการประเมินต่าง ๆ ตลอดจนความเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้ธุรกิจของกองทุนตอบโจทย์ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

อีกทั้งโครงการ Thailand ESG Data Framework จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความคาดหวังของผู้ลงทุนสถาบันไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นการสนับสนุนพันธกิจของ ก.ล.ต. และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

ทั้งนี้ แผนงานการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระยะ 3 ปี ของ AIMC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันพัฒนาการด้านความยั่งยืนของกองทุนและอุตสาหกรรมจัดการลงทุน ซึ่งมีแผนงานย่อยประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนา Thailand ESG Data Framework เพื่อการยกระดับการทำหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนตาม I Code (2) การเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนในการนำปัจจัย ESG ไปประกอบการตัดสินใจลงทุน และ (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (ESG/Sustainable Investment) ให้ครอบคลุมทั้งกองทุนรวม ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ไปจนถึงการจัดให้มีทางเลือกในการลงทุนด้าน ESG แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,