ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ได้แก่ 1.ขยายระยะเวลาให้สามารถยื่นต่ออายุได้ทุกวันทำการจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นได้เฉพาะช่วงวันที่ 1 ก.ย.- 31 ธ.ค.ของปีดังกล่าว และ 2. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นขอความเห็นชอบ แจ้งเริ่มและสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการต่ออายุความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ หลังจากที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักการไปแล้วเมื่อปลายปี 2563 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ จนถึงวันที่ 27 ก.ค.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 64)

Tags: , ,