ก.ล.ต.เตรียมปรับหลักเกณฑ์ทรัสต์เพิ่มความยืดหยุ่นระดมทุนพร้อมรองรับธุรกรรมในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของทรัสต์ให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรองรับการจัดตั้งและจัดการทรัสต์ที่ลงทุนในธุรกรรมตลาดทุนรูปแบบอื่นในอนาคตโดยยังคงมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ก.ล.ต.มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ของทรัสต์ ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เพื่อให้การนำทรัสต์มาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนและการจัดการทรัพย์สินที่จะสนับสนุนให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุนได้อย่างมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

1. การกำหนดแนวการปฏิบัติกลางสำหรับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ในอนาคต จากปัจจุบันที่มีข้อกำหนดเฉพาะของทรัสต์แต่ละรูปแบบ

2. คุณสมบัติของทรัสตี เช่น ปรับปรุงทุนจดชำระแล้วของทรัสตีเป็นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท จากไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือกลุ่มของสถาบันการเงินสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีได้

3. ปรับปรุงระบบงานของทรัสตี เช่น ระบบงานในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ในกรณีที่ทรัสตีบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยตนเอง ต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน และในกรณีที่ทรัสตีจะมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการแทนบุคคลดังกล่าวต้องเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือตามที่ประกาศกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการทรัสต์เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อรองรับการจัดตั้งและจัดการทรัสต์ที่ลงทุนในธุรกรรมตลาดทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมในอนาคต โดยยังคงมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=726 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : nuchanat@sec.or.th kanapart@sec.or.th และ pitchal@sec.or.th จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 64)

Tags: , , ,