ก.ล.ต.เตรียมแก้กม. 4 ฉบับหนุนตลาดทุนดิจิทัล-เพิ่มประสิทธิภาพกำกับดูแล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. 4 ฉบับ เพื่อส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของตลาดทุนในยุคดิจิทัลและให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ก.ล.ต. ได้ศึกษาการแก้ไขกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ จึงเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่

  • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
  • พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
  • พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้งสภาพแวดล้อม (ecosystem) ของตลาดทุนในยุคดิจิทัล และให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติในหลักการและมีข้อสังเกตบางประการ

การเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

  • (1) การส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัล เช่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน และการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์
  • (2) การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การปรับปรุงการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ และการเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
  • (3) การกำกับดูแลตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลดข้อจำกัดในการจัดตั้งและการประกอบการ และการปรับปรุงการดำเนินกิจการและการลงทุนในหลักทรัพย์ของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
  • (4) การระดมทุน การกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน เช่น การปรับปรุงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้ครอบคลุมถึงทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน
  • (5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกำหนดมาตรการลงโทษ เช่น การปรับปรุงกฎหมายให้มีการคุ้มครองพยานในชั้นการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนสำหรับฐานความผิดบางประเภท
  • (6) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,