ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติเปิดเผยข้อมูลกองทุนเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศรองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

เพื่อเป็นการยกมาตรฐานในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดการ SRI Fund ให้มีลักษณะที่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (greenwashing) รวมทั้งเพื่อให้ บลจ. มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการดำเนินงาน ก.ล.ต. จึงเสนอแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund โดยกำหนดมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ SRI Fund ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ก.ล.ต. จึงยกร่างประกาศรวม 3 ฉบับ เพื่อกำหนดนิยาม SRI Fund และข้อมูลที่ บลจ. ต้องเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการด้านความยั่งยืนของ SRI Fund เช่น วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ กลยุทธ์การลงทุน กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนอย่างยั่งยืน แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนของ SRI Fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=773 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: sireetho@sec.or.th หรือ sasanee@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ธ.ค. 64)

Tags: , , , ,