ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล pooled fund

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนหลายนายจ้าง ที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน (pooled fund) เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเพื่อให้สำนักงานนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ต่อไป

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กองทุน pooled fund มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันครอบคลุมนายจ้างถึงกว่า 90% ของนายจ้างที่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และลูกจ้างกว่า 60% ที่เป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งเหมาะกับนายจ้างที่ต้องการเพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทุนให้แก่สมาชิก โดย pooled fund มีลักษณะเป็นกองทุนที่นายจ้างหลายรายมาเลือกลงทุนในกองทุนที่บริษัทจัดการจัดตั้งไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนไม่ได้กำหนดนโยบายหรือรายละเอียดในการลงทุน ทำได้เพียงการเลือกเข้าร่วมลงทุนในกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดมาแล้ว ในปัจจุบัน pooled fund ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คณะกรรมการกองทุนจึงคัดเลือกบริษัทจัดการหรือกองทุนโดยค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองซึ่งทำได้จำกัด รวมทั้งไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ

ก.ล.ต. จึงเสนอการออกหลักเกณฑ์การเปิดเผย factsheet ของกองทุน pooled fund เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญและตัดสินใจลงทุนได้ง่าย โดยให้บริษัทจัดการเปิดเผย factsheet ดังกล่าวต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) และค่าธรรมเนียมรวม รวมทั้งรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 45 วัน ทุกสิ้นเดือนมิ.ย.และเดือนธ.ค.ของทุกปีปฏิทิน นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุง factsheet รวมทั้งเผยแพร่และนำส่งข้อมูลให้ ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : aunchisa@sec.or.th และ thitimam@sec.or.th จนถึงวันที่ 7 ก.ค.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,