ก.เกษตรฯ เตรียมพิจารณาปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรเพื่อเพิ่มศักยภาพแข่งขัน

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการฟื้นฟูเยียวยา และปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางและรายย่อยทั้งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืนตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ ประกอบด้วย

1.ระยะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที เสนอให้มีมาตรการต่างๆ ในการลดความเสี่ยงและการควบคุมโรคในสุกร รวมถึงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคในสุกร

2.ระยะปานกลาง เสนอให้เร่งรัดให้กรมปศุสัตว์เพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรค ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และสนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนาการเลี้ยงสุกรเข้าสู่ระบบ Pricision agriculture ที่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละระดับ รวมถึงการวิจัยวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆ โดยสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศร่วมกับกรมปศุสัตว์

3.ระยะยาว เสนอให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้ประเทศไทยปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อย หรือควบคุมโรคได้ด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือกลุ่มเกษตรกร ตั้งโรงงานผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในประเทศและจำหน่ายในกลุ่มอาเซียน โดยอาจอยู่ในรูป 4P ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง ด้านระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการเพื่อไม่ให้ขัดกับกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายด้านการเงินการคลังอีกครั้ง ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งภายใน 45 วัน

ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการภาคเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ โดยมีบุคคลที่ด้รับการเสนอชื่อจำนวน 12 ราย จาก 7 หน่วยงาน แบ่งตามความเชี่ยวชาญ 3 ด้านคือ 1.ด้านการผลิตสุกรจำนวน 5 ราย 2.ด้านปัจจัยการผลิตจำนวน 5 ราย และ 3.ด้านการตลาดจำนวน 2 ราย โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ ได้กำหนดความเชี่ยวชาญไว้หลากหลายด้าน ร่วมทั้งเรื่องการบริหาร การเงินการคลัง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเลี้ยงสุกร แต่มีผู้สมัครเพียง 3 ด้านเท่านั้นจึงเห็นควรให้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีกครั้ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ย. 64)

Tags: , , ,