คมนาคม รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะพื้นที่บริเวณบางซื่อ

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่บริเวณบางซื่อ ได้รับทราบความคืบหน้าโครงการ Smart City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership (SmartJAMP) ตามที่กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอเชิงโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด และบริษัทผู้ให้บริการสมาร์ทซิตี้ (Smart Service Company : SSC) เพื่อให้ SSC มีโครงสร้างการดำเนินงานที่เข้มแข็งและสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

ที่ประชุมได้พิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่บางซื่อตามที่ผู้แทนองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น (Urban Renaissance Agency : UR) เสนอ โดยเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่บางซื่อ คือ การสร้างเมืองที่มีเสน่ห์ มีความน่าสนใจ เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนชาวไทย และเป็นเมืองที่น่าภาคภูมิใจที่จะสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง รวมถึงการปรับปรุงสถานะทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้นำแนวคิดของ TOD หรือ Smart city มาใช้ รวมทั้งการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน

โดยการพัฒนาพื้นที่บางซื่อมีลักษณะพิเศษคือ พื้นที่การพัฒนาทั้งหมดมีขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการพัฒนาโดยคำนึงถึงผลกระทบ รวมทั้งความเสี่ยงในการลงทุน ประกอบกับอุปสงค์ ณ ปัจจุบันยังมีน้อย แต่มีความเป็นไปได้ที่มูลค่าของพื้นที่บางซื่อจะสูงขึ้นในอนาคต พื้นที่บางซื่อจึงจำเป็นต้องพัฒนาแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยการเพิ่มมูลค่าของที่ดินขึ้นตามลำดับ จึงจำเป็นต้องมีแผนการพัฒนาที่มีความครอบคลุมและเป็นองค์รวม ได้แก่ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวม คู่มือการพัฒนา รวมถึงการพิจารณารูปแบบธุรกิจ (Business scheme) เป็นต้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่บางซื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ รฟท. และ SRTA หารือในรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาฯ ร่วมกับกระทรวงทึ่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism : MLIT) และ UR เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และมอบหมาย SRTA เร่งรัดการดำเนินการเพื่อสมัครเข้ารับการประเมินการเป็นเมืองอัจฉริยะต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายคณะทำงานร่วมพิจารณารายงานการศึกษากับฝ่ายญี่ปุ่น โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อให้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพื้นที่บริเวณบางซื่อเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้แทนบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนการรถไฟฟ้านครหลวง ผู้แทนการประปานครหลวง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย กระทรวงทึ่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism : MLIT) องค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น (Urban Renaissance Agency : UR) ผู้แทน JICA Thailand และผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,