คมนาคม วางกรอบจัดตั้งสายเดินเรือแห่งชาติพร้อม Action Plan ให้แล้วเสร็จใน 1 ปี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ครั้งที่1/2564 ว่า กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติขึ้น และได้มีนโยบายที่จะให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติขึ้นมาใหม่ เนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันกองเรือพาณิชย์ของไทยที่ทำการขนส่งสินค้าทางทะเลมีขนาดเล็กและระวางบรรทุกน้อย ไม่สามารถขนส่งระยะไกล เรือสินค้าไทยมีสัดส่วนในการขนส่งสินค้าเข้า-ออกจากประเทศเพียง 9% และไทยต้องพึ่งพาเรือสินค้าต่างชาติถึง 91% ทำให้ไทยขาดดุลค่าระวางขนส่งสินค้าสูงถึง 90% คิดเป็นเงินประมาณ 1.33 ล้านล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติเป็นกลไกเร่งรัดการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติให้สำเร็จโดยเร็วต่อไป ซึ่งที่ประชุมในวันนี้ (30 มิ.ย.) ได้พิจารณากรอบแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และทางเลือกรูปแบบการดำเนินงาน รวมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินงาน(Action Plan) เพื่อเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยได้มอบหมายให้ กทท.ศึกษาความเหมาะสม และนำเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ก่อนเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เป็นประธานคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางและรูปแบบการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งประเด็นข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยบข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้มีข้อสั่งการให้นำเสนอความก้าวหน้าของการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ภายใน 1 เดือน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

  1. มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับการท่าเรือฯและกรมเจ้าท่า เชิญสถาบันการศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดเตรียมบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี สำหรับรองรับจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ
  2. มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละด้านเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป
  3. มอบหมายให้ สนข. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนและการถือหุ้นของบริษัทเดินเรือในประเทศต่าง ๆเพื่อนำมาเป็นแนวทางและรูปแบบการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ต่อไป
  4. มอบหมายให้ สนข. ศึกษาแนวทางการกำหนดสิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนและจดทะเบียนเรือในประเทศไทย
  5. มอบหมายให้ สนข. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบการดำเนินงานของ บริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด ในกรณีที่รัฐบาลถือหุ้นบุริมสิทธิ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานและมีอำนาจในการตัดสินใจ

ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงคมนาคมมีแผนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ ความเป็นศูนย์กลาง การเป็นทางผ่านของการขนส่งระหว่างภูมิภาคของโลก ย่อมเป็นความได้เปรียบและเป็นโอกาส ในขณะที่ได้เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง การผลักดันการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ จะช่วยให้ไทยลดการพึ่งพาเรือต่างชาติ ลดต้นทุนการขนส่ง ลดการขาดดุลค่าระวางและเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับเรือไทย ตลอดจนช่วยให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้คุ้มค่า การขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกทางทะเลจะมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,