ครม.ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 มาตรการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 ขยายออกเป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค. 66 ประกอบด้วย

  1. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหลือ 0.1% ลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 3% ของกำไรสุทธิ
  2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า
  3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการ โดยสามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า
  4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start Up) โดยจะยกเว้นภาษีให้ New Start Up เป็นระยะเวลา 5 รอบบัญชี
  5. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงนอกพื้นที่ไปทำงานในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 3% ของเงินได้พึงประเมิน
  6. มาตรการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกพื้นที่กับกิจการที่มีศักยภาพในท้องที่ โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนได้ไม่เกิน 2 เท่า

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ประมาณการสูญเสียรายได้จาก 6 มาตรการ ประมาณปีละ 2,250 ล้านบาท แต่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ลดต้นทุนในการประกอบกิจการ,สร้างความเชื่อมั่นและช่วยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ประกอบการ, สนับสนุนการค้าและการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ส่งเสริมการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่บุคลากร และกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานในจังหวัดชายแดนใต้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,