ครม.รับข้อเสนอแนะ ป.ป.ช.ป้องทุจริตโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กม.ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีศึกษาโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและความเห็นของส่วนราชการไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวคือ รัฐบาลควรทบทวนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดสร้างถนนที่นำน้ำยางพารามาเป็นวัสดุส่วนผสมในการก่อสร้าง (ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์) เพื่อทำการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น การกำหนดราคากลาง การกำหนดสารเคมีที่นำมาผสมกับน้ำยางพาราต้องมีใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เป็นการผูกขาดหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย รวมถึงการถอดรูปแบบรายการงานก่อสร้างความมั่นคงถาวร และความคุ้มค่าของถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรอย่างสูงสุด

นอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในส่วนราคายางให้เกิดเสถียรภาพในระยะยาว ไม่ให้ราคาตกต่ำมากเกินไป โดยหากรัฐบาลจำเป็นต้องแทรกแซงกลไกตลาดควรดำเนินการเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงหลักการภายใต้เงื่อนไขขององค์การการค้าโลก ทั้งนี้รัฐบาลอาจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (60-79) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลจำเป็นต้องนำเสนอนโยบายหรือโครงการเกี่ยวกับการพยุงราคายางพารา ควรส่งเสริมการใช้ยางพาราในแนวทางที่มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถทำให้ประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตกแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อย่างเต็มที่ โดยเพิ่มช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้มากขึ้น ช่วยให้ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง และรัฐบาลควรส่งเสริมให้สถาบันที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำได้อย่างยั่งยืน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ส.ค. 64)

Tags: , , ,