ครม.รับทราบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทยเสร็จแล้ว 29 แผนจาก 65 แผน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) ประจำปี 2563 ประกอบด้วย 7 มาตรการหลัก 17 มาตรการย่อย และแผนงานสนับสนุน 65 แผนงาน โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 29 แผนงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 32แผนงาน ล่าช้ากว่ากำหนด 3 แผนงาน และไม่เป็นไปตามแผน 1แผนงาน

สำหรับมาตรการหลัก 7 แผนงานประกอบด้วย

1.การเป็นแหล่งทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) วิสาหกิจเริ่มต้น(สตาร์ทอัพ) และนวัตกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการสนับสนุนนวัตกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แผนงาน ได้แก่ การระดมทุนของกิจการจากบุคคลจำนวนมากด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ด้วยระบบสินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคล และเตรียมการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการซื้อขายสำหรับนักลงทุนประเภทพิเศษ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 แผนงาน

2.การเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แผนงาน คือ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แผนงาน และล่าช้ากว่ากำหนด 1 แผนงาน คือ การพิจารณาหลักเกณฑ์ทางภาษีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

3.การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย มี 33 แผนงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 แผนงาน เช่น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 แผนงาน ล่าช้ากว่ากำหนด 1 แผนงาน และไม่เป็นไปตามแผน 1 แผนงาน

4.การพัฒนาให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมโยงของภูมิภาคมี 7 แผนงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แผนงาน เช่น การอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 แผนงาน

5.การมีแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุมี 8 แผนงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แผนงาน คือ การศึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นแหล่งเงินออมสำคัญในการรองรับการเกษียณอายุ และการจัดให้มีกฎหมายเพื่อรองรับธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 แผนงาน และล่าช้ากว่ากำหนด 1 แผนงาน คือการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย

6.การพัฒนาตลาดทุนดิจิทัลมี 3 แผนงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แผนงานคือ การพัฒนาการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเทคโนโลยี Blockchain และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 แผนงาน

7.การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนมี 7 แผนงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แผนงาน คือ การพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลสำหรับหลักทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม และอีกแผนงานคือ การออกพันธบัตรสีเขียว พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 แผนงาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 พ.ย. 64)

Tags: , , , ,