ครม.อนุมัติงบกลาง 3,810 ลบ.ให้กรมราชทัณฑ์ใช้จ่ายหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,810 ล้านบาท เป็นค่าวัสดุอาหารให้กับกรมราชทัณฑ์ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

โดยกระทรวงยุติธรรม รายงานว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจริง ทำให้ยังคงมีหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จำนวน 3,810 ล้านบาท ซึ่งการมีหนี้ค้างชำระดังกล่าวเป็นเวลานานจะสร้างความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจกับผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของส่วนราชการ

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายการค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ 2564 จากฐานผู้ต้องขังจำนวน 300,000 คน แต่ได้รับจัดสรรโดยคำนวณจากฐานผู้ต้องขัง 223,300 คน และค่าวัสดุอาหารผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จากฐานจำนวน 4,000 คน แต่ได้รับการจัดสรรจากฐาน 2,500 คน โดยในปี 2564 มีจำนวนผู้ต้องขังเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณจำนวน 328,344 คน และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จำนวน 3,355 คน ซึ่งมากกว่าฐานที่ใช้ในการคำนวณในการจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังค้างชำระ ปีงบประมาณ 2563 จึงคงเหลืองบประมาณเพื่อเบิกจ่ายค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังปีงบประมาณ 2564 ไม่เพียงพอจำนวน 3,810 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,