ครม.อนุมัติหลักเกณฑ์ออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม และกำหนดให้การยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว คือ การกำหนดอายุใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะให้มีอายุ 5 ปี นับถัดจากวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ออกใบอนุญาต, กำหนดให้ผู้ประกอบโรคศิลปะแต่ละสาขาและประเภท ให้มีบัตรประจำตัวเพื่อใช้แสดงตน และกรณีการขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เมื่อผู้อำนวยการได้รับคำขอเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณาออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ โดยหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้มีอายุ 180 วัน นับแต่วันออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , ,