ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เป็นเลขาธิการ ก.พ.คนใหม่

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวง ดังนี้

– สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

– กระทรวงพลังงาน เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แก่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ และ นายณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

– กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้ง นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา กรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้ง นายสุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

– ครม.อนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564-2565 จำนวน 7 คน โดยให้คงองค์ประกอบเดิมของคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2562-2563 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ) ประธานกรรมการ , อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน กรรมการ, อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้แทน กรรมการ, ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ, ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ, นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และที่ปรึกษา บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) กรรมการ และ นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย กรรมการ

– กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้แก่ 1.ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายดนุชา พิชยนันนท์, น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์, นายอนันต์ แก้วกำเนิด, นายวันชัย พนมชัย, นายบรรจง มไหสวริยะ, นายสมหมาย ผิวสอาด, นายปิยะมิตร ศรีธรา, นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์, นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ นายศุภชัย ปทุมนากุล 2.ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ ประกอบด้วย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี, นายกลินท์ สารสิน, นายสุธรรม อยู่ในธรรม , นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, นายสมคิด เลิศไพฑูรย์, นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช, นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ, นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส และ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและไม่ก่อนวันที่ 15 ต.ค.64 เป็นต้นไป

– กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอแต่งตั้ง นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,