ครม.เห็นชอบปรับปรุงโครงการในแผนการใช้จ่ายเงินกู้ ตามที่สภาพัฒน์เสนอ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เสนอ ประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 รวม 12 จังหวัด จำนวน 2,186 โครงการ อนุมัติกรอบวงเงิบรวม 3.58 พันล้านบาท โดยใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการจ้างงานและการพัฒนาพื้นที่โดยตรง แบ่งเป็น 4 กลุ่มลักษณะได้แก่ 1)กลุ่มโครงการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า 2)กลุ่มโครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 3)กลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และ 4)กลุ่มโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
  2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัย รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 จากเดิมที่ระยะเวลาการดำเนินโครงการกำหนดไว้ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 ขยายไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการอนามัยหรือศูนย์อนามัย มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ทั่วประเทศได้
  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาเนินการโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” จากเดิมที่กำหนดไว้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ขยายไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหารล้านนารูปแบบใหม่ และเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,