ครม.ให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไปต้องจัดระบบด้านความปลอดภัย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานที่สถานประกอบกิจการสมควรจะต้องมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้จะกำหนดให้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยให้นายจ้างต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบ 50 คน และดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมกำหนดให้นายจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และพร้อมให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังได้กำหนดรายละเอียดของนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงสร้างการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปปฏิบัติ การประเมินผล และการทบทวนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ค. 64)

Tags: , , ,