คลังชงครม.เคาะปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ/จับตาชงปรับภาษีบุหรี่-เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สำหรับวาระน่าสนใจ ได้แก่

– กระทรวงการคลัง เสนอมติการปรับเพดานหนี้สาธารณะ ภายหลังวานนี้ (20 ก.ย.) คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีมติเห็นชอบให้ทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 60% เป็นไม่เกิน 70% เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงิน

นอกจากนี้ จะเสนอการปรับโครงสร้างอัตราภาษีบุหรี่ใหม่ เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยการปรับโครงสร้างนี้ จะทำให้ราคาขายปลีกบุหรี่ในประเทศไทยแพงขึ้น, รายงานประจำปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ และรายงานการตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อีกทั้งการขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รวมทั้งเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

– กระทรวงอุตสาหกรรม ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้ มาตราการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) และยังเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ที่ จ.สระบุรี พ.ศ. 2565

– กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ…

– กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ.ตรัง (ฉบับที่..) พ.ศ… และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ.สระแก้ว พ.ศ.. (แก้ไขเพิ่มเติมกฏ กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ.สระแก้ว พ.ศ.2558)

– กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง กรณีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ ยูเรเซีย ครั้งที่ 2 และรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนก.ค.2564

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 หลายตำแหน่ง

– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอสรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2564

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.9/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.7 /2564 ประทีป นิลวรรณ ประธานชุมชนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กับพวกรวม 281 คน ฟ้องนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 3 คน เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความเห็นชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา กรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้านในการสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

นอกจากนี้ ต้องจับตาว่า จะมีการเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 หรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเฟส 3 ได้ ในวันที่ 24 ก.ย. นี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , ,