คลัง เตือน ขรก.-ผู้รับบำนาญ-พลทหารติดต่อเปลี่ยนบัญชีแบงก์ธนชาตเป็น TTB

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ภายใต้ชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) นั้น ซึ่งในส่วนของธนาคารธนชาตเดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าเดิมทั้งหมด และมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัดบำนาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการโอนเงินเดือนพลทหารกองประจำการ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลางมีความต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันหรือพลทหารกองประจำการ ที่เป็นลูกค้าของธนาคารธนชาตเดิม ไปติดต่อธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ และนำเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าว ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานของที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Payroll หรือระบบบำเหน็จบำนาญ e-Pension หรือระบบ e-Social Welfare แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ส.ค. 64)

Tags: , , ,