คลัง เสนอครม.อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ64-65/เคาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์วันนี้ มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน หรือ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากกรระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

– ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เสนอแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เสนอแผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

– สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2564 ในการเร่งดำเนินการตามแผน จำนวน 3,359 ล้านบาท

– คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอการยกเลิกคำสั่งการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการที่เสียชีวิต

– สำนักงานข้าราชการพลเรือน เสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง และ กลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

– คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เสนอผลการพิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย ผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

– คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณา กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยไม่มีเหตุผลอันควร กรณีการควบคุมแกนนำคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,