ซีพีเอฟ ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.5 หมื่นลบ. ดบ. 2.50-3.70% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 20-22 ก.ย.

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท จำนวน 3 ชุด ได้แก่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 6,500 ล้านบาท อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.18% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย.64 ผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 26 เม.ย.64

บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ใช้ประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟหรือเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ ภายในปี 2565

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ย. 64)

Tags: , , ,