ตลท.รับหลักทรัพย์ INETREIT เข้าเทรดวันแรก 9 ส.ค.หมวดกองทุนอสังหาฯ

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “INETREIT” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

INETREIT ลงทุนในกรรมสิทธิอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของ Data Center INET-IDC3 เฟส 1 และสิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยให้เช่าแก่ บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) เพียงรายเดียว ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 เพื่อให้ INET นำไปให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ หน่วยงานรัฐบาล ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจ ICT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอัตราการเช่า Rack ของลูกค้าประมาณ 65%

INETREIT เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุนจำนวน 330 ล้านหน่วย (จัดจำหน่ายแบบ Best Effort) ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันไม่เกิน 200 ล้านหน่วย, บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายไม่เกิน 120 ล้านหน่วย, INET และกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ของ INET และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 100 ล้านหน่วย และผู้มีอุปการคุณของ INET ไม่เกิน 20 ล้านหน่วย ในวันที่ 16, 19-23 และ 27 กรกฎาคม 2564 ในราคาหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 3,300 ล้านบาท โดยมีบริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของ INET) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นทรัสตี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นางสาวพรวิสาข์ มังกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ที่กองทรัสต์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนและการกู้ยืมไปลงทุน เป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพ ได้รับมาตรฐานสากล มีเสถียรภาพและความปลอดภัย จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีชื่อเสียงในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกองทรัสต์จะมีรายได้ค่าเช่าคงที่ (ปรับเพิ่มค่าเช่าในอัตราร้อยละ 2 ทุกปี) จาก INET ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ Data Center กว่า 25 ปี นอกจากนี้ กองทรัสต์ได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (ROFR) ในโครงการ Data Center อื่นๆ ของ INET เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในอนาคต

INETREIT มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) INET 25% 2) กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 5.35% และ 3) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3.79% การกำหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์มาจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์จากผู้ลงทุนสถาบัน (Book building) ทั้งนี้ กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อรอบปีบัญชี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,