นิด้าโพลเผยชาวบ้านเชื่อการเมืองเข้าแทรกการจัดสรรวัคซีน-ไม่มั่นใจกระจายได้ตามแผน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19” พบว่า ประชาชนเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในระดับค่อนข้างมากถึง 33.74%, ส่วนผู้ที่เชื่อว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาก 28.10% , ไม่ค่อยมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 7.62%, ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลย 16.68 % และอีก 13.86% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ 39.22% ระบุว่าไม่ค่อยมั่นใจต่อการจัดสรร/กระจาย วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเดือน มิ.ย.64 ว่าจะเป็นไปตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วางแผนและประกาศไว้ เพราะการนำเข้าวัคซีนค่อนข้างล่าช้า ประชาชนบางส่วนที่ลงทะเบียนไว้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด โดนเลื่อนนัด และวัคซีนมีการกระจายไม่ทั่วถึง

ส่วนอีก 22.70% ระบุว่าค่อนข้างมั่นใจ เพราะวัคซีนทยอยเข้ามาเยอะแล้ว และมีการกระจายวัคซีนไปตามต่างจังหวัด จึงมองว่า ศบค.น่าจะทำตามแผนได้, 22.01% ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย เพราะ รัฐบาล และ ศบค. ไม่สามารถทำตามอย่างที่ประกาศไว้ และไม่สามารถหาวัคซีนมาได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน, ขณะที่ 14.78% ระบุว่า มั่นใจมาก เพราะ ประชาชนบางส่วนที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมั่นใจในการทำงานของรัฐบาล และอีก 1.29% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองพัทยา สามารถสั่งซื้อวัคซีนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อมาบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ พบว่า 54.23% ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะเป็นการกระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น, 25.74% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลสามารถมีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนง่ายขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะสามารถจัดสรรวัคซีนได้อย่างทั่วถึง, 6.63% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ กลัวเกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่โปร่งใส และบางหน่วยงานของท้องถิ่นยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน อาจทำให้ประชาชนได้รับผลเสีย, 12.19% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ งบประมาณท้องถิ่นไม่สมควรมาปะปนกับงบประมาณเรื่องวัคซีน กลัวเกิดการทุจริตระหว่างการจัดซื้อวัคซีน และควรให้หน่วยงานของสาธารณสุขบริหารจัดการอย่างเดียว และ 1.21% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการสื่อสารของ ศบค.เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว พบว่า 29.02% ระบุว่าสื่อสารได้ดีขึ้น, 32.90% ระบุว่า สื่อสารได้ดีเหมือนเดิม, 21.48% ระบุว่าสื่อสารแย่ลง, 14.70% ระบุว่าสื่อสารแย่เหมือนเดิม และ 1.90% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ทั้งนี้ นิด้าโพล ทำการสำรวจของประชาชน ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.64 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,