บลจ.บัวหลวง ปิดการขายกองทริกเกอร์ 1,500 ลบ.ตั้งแต่ชั่วโมงแรก

รายงานข่าวจาก บลจ. บัวหลวง หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 1-22บี (TRIGGER 1-22B) ที่กำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ด้วยขนาดกองทุน 1,500 ล้านบาท นั้น ปรากฎว่ากองทุนดังกล่าวได้รับความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้ขนาดกองทุนที่ออกเสนอขายเต็มจำนวนที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนแล้วในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเสนอขาย บริษัทจัดการจึงขอประกาศแจ้งปิดการเสนอขายกองทุนตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป เพื่อนำไปจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเร็วต่อไป

สำหรับ TRIGGER1-22B เป็นกองทุนรวมผสม ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ในสัดส่วนตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนนี้มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 5% ภายในระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 6 เดือน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,