บอร์ด คปก.อนุมัติงบกองทุนฯ กว่า 200 ลบ.เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ส.ป.ก.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาตการใช้ประโยชน์และอนุมัติงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจาก คปก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกร โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network และโครงการเพื่อการดำเนินงานในการดูแลและพัฒนาเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยเป็นการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้มีศักยภาพเพื่อเกษตรกรรมสูงสุด ซึ่งการใช้จ่ายเงินกองทุนดังกล่าวเป็นการใช้ตามแผนการใช้จ่ายโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วน และเป็นภารกิจของ ส.ป.ก.โดยตรงแต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินกว่า 10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการยกระดับคุณภาพชีวิต และอำนวยความสะดวกเกษตรกร อาทิ การอนุญาตให้ใช้ที่ดินของส่วนราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยม ศาสนสถาน สำนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซแอลพีจีในครัวเรือน

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การอนุมัติโครงการและการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ระบบวนเกษตร และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะช่วยต่อยอดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นไปตามอีกภารกิจหลักของ ส.ป.ก.ที่ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัย โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน และรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานและต่อยอด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ย. 64)

Tags: , , , , ,