บอร์ด A ให้ซื้อคืนอาคารสำนักงานบริษัท 200 ลบ.ยกเลิกการขายและเช่าคืน

บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานบริษัท 200 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินอีกประมาณ 4 ล้านบาท จากนายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี และนายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 63 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องกระแสเงินสดของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 ส.ค.63 มีมติอนุมัติให้จำหน่ายอาคารสำนักงานพร้อมส่วนควบอาคารให้แก่ บริษัท แอท โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (AHD) ในมูลค่า 260 ล้านบาท และ เข้าทำรายการสิทธิการเช่าสินทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารสำนักงาน) กลับจาก AHD มูลค่ารวม 410.88 ล้านบาท

บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับทั้งหมดสำรองสำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น A20OA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 ต.ค.63, ชำระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน และ ชำระดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในช่วงไตรมาส 4/63

ต่อมาบริษัทสามารถขายโครงการคอนโดมิเนียม เอ สเปซ เมกา (โครงการ Mega 1) และโครงการคอนโดมิเนียม เอ สเปซ เมกา 2 (โครงการ Mega 2) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงต่อการชำระหนี้สินระยะสั้นที่จะถึงกำหนดชำระในช่วงไตรมาส 4/63 และเป็นสาเหตุให้ในวันที 18 ก.ย.63 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 จึงได้มีมติยกเลิกการเข้าทำรายการขายและเช่ากลับคืนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ในปี 64 สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ยังกลับมาแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สินระยะสั้น และดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 จึงได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเป็นประโยชน์กับบริษัทมากกว่าขายและเช่ากลับคืน และได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สินทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานเพื่อใช้นำมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมในอนาคตได้

ทั้งนี้ อนุมัติแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,