บ.ร่วม BGRIM-UV เข้าลงทุน 2 โรงไฟฟ้า SPP กำลังผลิต 120 MW และ 240 MW

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP) บริษัทร่วมของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ และบมจ. ยูนิเวนเจอร์ (UV) ถือหุ้นในสัดส่วน 45% และ 55% ตามลำดับ อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP)

เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 74.5% ในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) และในสัดส่วน 100% ในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Cogeneration Power Plants) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการละ 90 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี

โดย PPTC มีโรงไฟฟ้ากำลังติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง เริ่มต้นขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับกฟผ.เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ส่วน SSUT มีโรงไฟฟ้ากำลังติดตั้ง 240 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 60 ตัน/ชั่วโมง เริ่มต้นขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ.เมื่อเดือนธันวาคม 2559

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ (completion) เมื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน ซึ่งคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ UVBGP ใน E-COGEN จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564

การเข้าลงทุนของ UVBGP ใน PPTC และ SSUT ข้างต้น เป็นการเสริมศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งให้แก่ บี.กริม เพาเวอร์ ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (SPP) และยังสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจและการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของ บี.กริม เพาเวอร์ ในพื้นที่อุตสาหกรรม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,