พาณิชย์ นำร่องให้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หนังสือรับรองและสำเนาเอกสารฯ

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน โดยนำเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) อำนวยความสะดวกในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาใช้ในเอกสารหนังสือรับรองรายการทางทะเบียนนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคล แทนการลงนามด้วยปากกาของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ เพื่อให้สอดรับตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกช่องทางการบริการ

เบื้องต้นได้นำร่องให้บริการไปแล้วในส่วนกลางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขตในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และอุดรธานี

ด้านนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายการให้บริการด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียนขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ลดการเดินทาง ลดต้นทุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน โดยดำเนินการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดสามารถให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล โดยใช้ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งในอนาคตจะสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการส่วนอื่นๆ ต่อไป

โดยบริการดังกล่าว ได้แก่ 1.หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือที่รับรองความถูกต้องของข้อความทางทะเบียนที่นิติบุคคลได้ยื่นจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งรายการทางทะเบียนดังกล่าวนิติบุคคลสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีข้อมูลเป็นปัจจุบันจนกว่านิติบุคคลจะมายื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับกรมฯ

2.ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นายทะเบียนได้รับรองในหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน จึงมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับเอกสารทางราชการทั่วไป มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการตามกฎหมายได้

และ 3.การตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนเอกสารที่ออกได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) QR Code ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อไปที่หน้าตรวจสอบบนเว็บไซต์กรมฯ 2) Micro Text ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถอ่านได้เมื่อมีการถ่ายสำเนา และ 3) ลายน้ำ (Water Mark) สัญลักษณ์ DBD

ปัจจุบัน (28 ก.ย.64) กรมฯ ได้มีการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 7,715,752 ราย และคาดว่าหลังจากเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา จะทำให้การออกหนังสือรับรองฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5160 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ต.ค. 64)

Tags: , , ,