พาณิชย์ หารือ สธ.-มท.-ท้องถิ่น แก้ปัญหาค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อปรับสูงขึ้น

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากปกติเป็นอย่างมาก โดยกรมการค้าภายในได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารจัดการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งค่าบริการในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ปรับสูงขึ้นสูงกว่าเท่าตัว

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการ และการจัดเก็บค่าบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้รับบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักตัวของชุมชน (Community isolation-CI) เป็นต้น กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านราคาและปริมาณสินค้าและบริการจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย), กรุงเทพมหานคร (กทม.), สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มาประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการและหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมอนามัย ได้ให้อำนาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสร้างปฏิกูลหรือมูลฝอย รวมทั้งกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุด ที่ประชุมจึงขอให้กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับไปยัง อปท. เพื่อพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุดให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าบริการจนสูงเกินสมควร

ในขณะเดียวกัน ได้ขอให้บริษัทเอกชนที่ให้บริการเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ จัดเก็บค่าบริการไม่เกินอัตราที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแต่ละแห่งกำหนด และกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าบริการสูงขึ้น ก็ขอให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง และความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ

นอกจากนี้ กรมอนามัย และกทม. พร้อมที่จะบูรณาการในการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในการดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุดดังกล่าว

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีผู้รับบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในอัตราที่สูง สามารถแจ้งต่อ อปท. หรือกรมอนามัย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อดำเนินการต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,