ยอดใช้น้ำมันรอบ 8 เดือนปี 64 หดลง 4.4% ตามการใช้น้ำมันอากาศยานลดลง

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 8 เดือนของปี 64 (ม.ค.-ส.ค.) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.4% โดยสาเหตุสำคัญมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ที่ลดลง 48.1% และการใช้กลุ่มเบนซินที่ลดลง 7.3% สำหรับการใช้กลุ่มดีเซลลดลง 4.9% น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 15.3% น้ำมันก๊าดเพิ่มขึ้น 5.1% LPG เพิ่มขึ้น 9.8% และ NGV ลดลง 18.2%

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 28.53 ล้านลิตร/วัน ลดลง 7.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า ลดลงมาอยู่ที่ 27.86 ล้านลิตร/วัน ลดลง 7% อย่างไรก็ตาม การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 14.61 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลงมาอยู่ที่ 6.86 ล้านลิตร/วัน 5.66 ล้านลิตร/วัน และ 0.72 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ สำหรับการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.67 ล้านลิตร/วัน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการใช้กลุ่มเบนซินเฉพาะเดือน ส.ค.64 พบว่าการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 24.52 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 25.55 ล้านลิตร/วัน หรือลดลง 4.1% โดยเป็นการลดลงของทุกชนิดน้ำมัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 19,000-23,000 ราย/วัน และจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 180-240 ราย/วัน ส่งผลให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุม โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มจาก 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด (มีผล 3 ส.ค.64)

การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือน ม.ค.-ส.ค.64 เฉลี่ยอยู่ที่ 61.95 ล้านลิตร/วัน ลดลง 4.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้ลดลงมาอยู่ที่ 35.92 ล้านลิตร/วัน ลดลง 20.8% น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.62 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.87 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ 1.06 ล้านลิตร/วัน

การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเฉพาะเดือน ส.ค.64 อยู่ที่ 53.27 ล้านลิตร/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.63 ลดลง 15.6% เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกยังคงมาตรการจำกัดการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า โดยงดให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (มีผล 3-31 ส.ค.64)

การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 ล้านลิตร/วัน ลดลง 48.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีการประกาศห้ามสายการบินรับ-ส่ง ผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยกเว้นคาร์โก้เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ระหว่างประเทศและเที่ยวบินนำร่องเปิดประเทศหรือแซนด์บอกซ์ ถึง 31 ส.ค.64 อย่างไรก็ตาม การประกาศคลาย Lockdown ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 จะส่งผลให้การใช้น้ำมัน Jet A1 มีทิศทางเพิ่มขึ้น

การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.51 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 9.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการใช้ในภาคปิโตรเคมีที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.42 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 25% และการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.82 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 12.8% สำหรับภาคครัวเรือนมีการใช้อยู่ที่ 5.58 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 2.5% อย่างไรก็ตาม การใช้ในภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 1.69 ล้านกก./วัน ลดลง 17.3%

การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 ล้านกก./วัน ลดลง 18.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ลดลง

การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน ม.ค.-ส.ค.64 เฉลี่ยอยู่ที่ 904,830 บาร์เรล/วัน ลดลง 0.1% เล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 868,161 บาร์เรล/วัน ลดลง 0.1% อย่างไรก็ตาม มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 55,483 ล้านบาท/เดือน เพิ่มขึ้น 42.2%

สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 36,669 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 0.1% คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 2,284 ล้านบาท/เดือน เพิ่มขึ้น 40.5% มูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกลดลงมาอยู่ที่ 193,849 บาร์เรล/วัน ลดลง 1.9% คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 13,093 ล้านบาท/เดือน เพิ่มขึ้น 49.3%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,