รฟม.เปิดเฮียริ่งภาคเอกชนร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

รฟม. มีความประสงค์จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย บริษัทที่ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถาบันการเงิน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายระบบรถไฟฟ้า (Heavy Rail) รวมถึงนักลงทุนภาคเอกชน และภาคเอกชนทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ประกอบด้วย ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน และแบบแสดงความคิดเห็นของภาคเอกชน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่ www.mrta.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 โดยกรอกข้อคิดเห็นของท่านตามแบบแสดงความเห็น และจัดส่งให้ รฟม. ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ผ่านทางช่องทางไปรษณีย์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: pushearing@mrta.co.th และ โทรสาร: 0 2716 4022

รฟม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการในรูปแบบต่างๆ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) และนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ต่อไป

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 64)

Tags: , ,