รมว.คมนาคม ให้ขสมก.เร่งปรับปรุงแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการตามข้อสังเกตของสศช.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกที่ประชุมได้หารือถึงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ จึงมีมติมอบหมายให้ ขสมก.รับข้อสังเกตของทั้ง 3 หน่วยงาน ไปดำเนินการศึกษารายละเอียดให้มีความชัดเจน และให้กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ไปควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ซึ่งมีนายชัยวัฒน์ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะทำงานฯและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นเลขานุการคณะทำงาน นั้น ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมโดยได้นำข้อสังเกตของหน่วยงานจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกไปพิจารณาและเห็นว่าการดำเนินการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม 5 ลด ได้แก่ การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน การลดปัญหาการจราจร การลดปัญหามลพิษทางอากาศ การลดการขาดทุนของขสมก. และการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ ภายใต้แนวคิดเดินรถเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Single Network) การกำหนดอัตราค่าโดยสารเดียว (Single Price) และการบริหารจัดการระบบเดียว (Single Management) เป็นนโยบายที่ดี และสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักบริการสาธารณะ คือ มีความทั่วถึง มีการเชื่อมต่อ มีความเป็นธรรม และมีคุณภาพที่ดี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นการสนับสนุนให้ใช้รถโดยสารไฟฟ้า เนื่องจากระบบรถสาธารณะในปัจจุบันยังคงมีการให้บริการยานยนต์หลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่มีระบบเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน (ICE) ซึ่งส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการในเชิงต้นทุนที่มีความอ่อนไหว รวมถึงคงส่งผลต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้รถโดยสารไฟฟ้าในการขนส่งสาธารณะและสนับสนุนแนวทางดำเนินการในรูปแบบ Smart Bus เช่น รถโดยสารสามารถให้บริการผู้โดยสารที่ใช้ Wheel Chair ติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) ติดตั้งและใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket System) การต่อเชื่อมกับระบบตั๋วร่วม (ตั๋วโดยสารร่วม) สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถที่เพียงพอและเหมาะสม การนำระบบ Artificial intelligence (AI) มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการเดินรถและจำนวนผู้โดยสาร ติดตั้งระบบ CCTV รถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เป็นต้น

โดย มีมติ ดังนี้

  1. เห็นชอบแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบ Smart Bus
  2. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบ Smart Bus

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.ค. 64)

Tags: , ,