รัฐบาล ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก 1 ปี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มอบนโยบายให้ทุกกลไกของรัฐบาล ต้องเร่งช่วยบรรเทาความเดือนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่ผ่านมา

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มีมติให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชำระหนี้ หรือลดภาระหนี้ เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนจำเป็นตามความเหมาะสมโดยพักชำระเงินต้นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อผ่อนคลายภาระการชำระหนี้ที่มีต่อกองทุนฯ บรรเทาความเดือดร้อน ลดหนี้นอกระบบ เพราะสมาชิกฯ สามารถนำเงินที่เหลือจากการส่งกองทุนฯ ไปเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้

ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาชำระหนี้ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ สมัครใจเข้าร่วมโครงการมีประวัติชำระหนี้ดีและต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระทางการเงินที่จะต้องชำระเงินต้นกับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ในกรณีที่มีประวัติผิดชำระหนี้ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ หากปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดโดยสุจริต

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองจะเป็นพิจารณาเข้าร่วมโครงการเป็นรายๆ ไป ซึ่งการพิจารณาพักชำระหนี้ให้กับสมาชิกรายใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองนั้น โดยอาจพิจารณาจากผลประกอบอาชีพของสมาชิกส ภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได้อื่นๆ ของสมาชิกและครอบครัว การค้ำประกัน รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้คืน ของสมาชิกแต่ละรายด้วย

โดยเป็นการพักชำระหนี้ ควรให้พักชำระหนี้เงินต้นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ให้ส่งเฉพาะดอกเพื่อให้กองทุนสามารถนำรายได้จากดอกเบี้ยมาใช้ในบริหารจัดการกองทุนรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิกรวมถึงประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่อไป เมื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สมาชิกจะต้องจัดทำแผนการออมเงินและแผนในการฟื้นฟูศักยภาพการประกอบอาชีพเสริม เช่น การเข้าร่วมโครงการกองทุนต้นไม่ร่วมพัฒนา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้วย

นายธนกร กล่าวอีกว่า มติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในครั้งนี้ มุ่งช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน ทำให้กองทุนฯ 79,610 กองทุนทั่วประเทศที่มีสมาชิกเกือบ 14 ล้านคน ได้รับประโยชน์ ผ่อนคลายภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายในครอบครัว ลดความเสี่ยงในการที่จะไปพึ่งพาการกู้ยืมนอกระบบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องต่อลมหายใจให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้ทุกคนในช่วงวิกฤตนี้ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 พ.ย. 64)

Tags: , , , , ,