รัฐสภาลงมติรับหลักการร่างรธน.ฉบับปชป.เพียงร่างเดียว ตีตก 12 ฉบับ

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. เป็นรายฉบับ ด้วยการขานชื่อ จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งสิ้น 733 คน คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งเท่ากับ 367 เสียง และจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 1 ใน 3 คือ 84 เสียง จึงจะถือว่ารับหลักการ โดยร่างที่ประชุมฯรับหลักการนั้น เป็นร่างที่ 13 มีสาระสำคัญคือการเสนอแก้ไขเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

สำหรับรายละเอียดการคะแนนรับหลักการทั้ง 13 ฉบับ มีดังนี้

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 มาตรา 29 มาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 144 มาตรา 185 และมาตรา 270) (นายไพบูลย์ นิติตะวันกับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 334 เสียง (ส.ส.134/ส.ว.0) ไม่เห็นชอบ 199 เสียง และงดออกเสียง 75 เสียง

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25 มาตรา 29 มาตรา 29/1 มาตรา 34 มาตรา 45 มาตรา 47 มาตรา 49/1 และมาตรา 129) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 399 เสียง (ส.ส.393/ส.ว.6) ไม่เห็นชอบ 136 เสียง และงดออกเสียง 171 เสียง

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 และยกเลิกมาตรา 93 และมาตรา 94) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 376 เสียง (ส.ส.340/ส.ว.36) ไม่เห็นชอบ 89 เสียง และงดออกเสียง 241 เสียง

​4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 455 เสียง (ส.ส.440/ส.ว.15) ไม่เห็นชอบ 101 เสียง และงดออกเสียง 150 เสียง

​​5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 6 ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 162 และยกเลิกมาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 275 และมาตรา 279)(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)ที่ประชุมเห็นชอบ 327 เสียง (ส.ส.326/ส.ว.1) ไม่เห็นชอบ 150 เสียง และงดออกเสียง 229 เสียง

6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 65) (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 454 เสียง (ส.ส.419/ส.ว.35) ไม่เห็นชอบ 86 เสียง และงดออกเสียง 166 เสียง

7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 และมาตรา 55/1) (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 476 เสียง (ส.ส.421/ส.ว.55) ไม่เห็นชอบ 78 เสียง และงดออกเสียง 152 เสียง

8. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 มาตรา 43 มาตรา 46 และมาตรา 72) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 469 เสียง (ส.ส.421/ส.ว.48) ไม่เห็นชอบ 75 เสียง และงดออกเสียง 162 เสียง

9. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 415 เสียง (ส.ส.400/ส.ว.15) ไม่เห็นชอบ 102 เสียง และงดออกเสียง 189 เสียง

10. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 236 และมาตรา 237) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 431 เสียง (ส.ส.398/ส.ว.33) ไม่เห็นชอบ 97 เสียง และงดออกเสียง 178 เสียง

11. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 461 เสียง (ส.ส.440/ส.ว.21) ไม่เห็นชอบ 96 เสียง และงดออกเสียง 149 เสียง

12. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 76/1 มาตรา 76/2 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 และเพิ่มมาตรา 250/1) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 457 เสียง (ส.ส.407/ส.ว.50) ไม่เห็นชอบ 82 เสียง และงดออกเสียง 167 เสียง

13. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 552 เสียง (ส.ส.342/ส.ว.210) ไม่เห็นชอบ 24 เสียง และงดออกเสียง 130 เสียง

พร้อมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างที่ผ่านการรับหลักการจำนวน 45 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วันโดยจะเริ่มประชุมในวันที่ 29 มิ.ย.64  เวลา 10.00 น. จากนั้นประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 01.55 น.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,