ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จี้รัฐเร่งจัดหาวัคซีนให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดย นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานฯ ได้ออกประกาศฉบับที่ 2 แถลงจุดยืน 5 ข้อ เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากแถลงจุดยืนครั้งแรกเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนรับวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 โดยระบุว่า จากสถานการณ์การระบาดที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ รวมทั้งข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จึงมีมติแถลงจุดยืน ดังนี้

  1. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว และควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนลดลง โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก
  2. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดและเร็วที่สุดในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎระเบียบและระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสนับสนุนการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น
  3. รัฐบาลควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใส ให้ความสำคัญกับหลักการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งต้องสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด- 19 อย่างเปิดเผยและรวดเร็ว
  4. ประชาชนควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือก โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรค ได้แก่ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เพราะวัคซีนทุกชนิดป้องกันการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ดี
  5. สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่นๆ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการยอมรับวัคซีนโควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,