สธ.-แรงงาน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สกัดโควิดระบาดในแรงงานต่างด้าว

กระทรวงสาธารณสุข จับมือ กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน ในรูปแบบอาสาสมัครต่างด้าว (อสต.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สกัดโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายเป็นวงกว้างทั้งในกลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองที่มีภารกิจในการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตทีดี การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในรูปแบบของ อสต. สำหรับกลุ่มแรงงาน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้ลูกจ้างทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ อสต. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่ 8 แห่ง โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมครู ก. และ อสต.ทั่วไป พร้อมคู่มือต้นแบบการอบรม 4 ภาษา ได้แก่ ทั้งลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา ปัจจุบันมี อสต.ที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 6,001 คนทั่วประเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผล ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน ในรูปแบบ อสต. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงงาน สถานประกอบการ เพื่อขยายเครือข่ายด้านแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า กรมการจัดหางาน ได้ให้จัดหางานจังหวัด จัดหางานเขตพื้นที่ แนะนำ และเชิญชวน ส่งเสริม สนับสนุน นายจ้างและสถานประกอบการ จัดให้มี อสต. และอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำโรงงาน หรือสถานประกอบการ กรณีที่เป็นแรงงานไทย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมจัดฝึกอบรม อสต. และสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของแรงงานต่างด้าว และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสต.ในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบการอีกด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,