สภากาชาดไทย แจงวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดสเป็นการซื้อโดยตรง ไม่ได้ตัดยอดจากอภ.

รายงานข่าวจากสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาของสภากาชาดไทยจำนวน 1 ล้านโดสนั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สั่งซื้อจำนวน 5 ล้านโดส รวมถึงทางสภากาชาดไทยไม่ได้ขอแบ่งสรรวัคซีนโมเดอร์นามาจากยอดสั่งซื้อ 5 ล้านโดสด้วย

โดยทางสภากาชาดไทยได้ดำเนินการติดต่อขอสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับบริษัทผู้แทนจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนเม.ย. 64 เมื่อรัฐบาลได้ทำการมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อและนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทผู้แทนจำหน่ายจึงได้ขอให้องค์การเภสัชกรรมได้สั่งวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ล้านโดสให้สภากาชาดไทยด้วย โดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายได้แจ้งยืนยันกับองค์การเภสัชกรรมตั้งแต่ต้นว่าวัคซีนโมเดอร์นาที่จะเข้ามาปลายปีนี้ เป็นของสภากาขาดไทยจำนวน 1 ล้านโดส

ดังนั้นการสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 1 ล้านโดสของสภากาชาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมา แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนต่างหากจากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดส สภากาชาดไทยในฐานะองค์การสาธารณกุศลมีภารกิจสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการด้านมนุษยธรรม และมีความพยายามในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเสริมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้สภากาชาดไทยได้พิจารณากลุ่มคนเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในลำดับแรก ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในด่านหน้าและมีความเสี่ยง, กลุ่มผู้ด้อยโอกาส, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, สตรีมีครรภ์,ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ โดยสภากาชาดไทย โรงพยาบาลภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มคนดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่นำวัคซีนไปจำหน่ายต่อ

อย่างไรก็ดีงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากเงินสะสม เงินบริจาคของสภากาชาดไทย และเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสภากาชาดไทยในอัตราเดียวกันกับที่สภากาชาดไทยต้องชำระให้องค์การเภสัชกรรม โดยสภากาชาดไทยได้จัดตั้ง “กองทุนสำหรับการจัดซื้อวัคซีนและยาโควิด-19 เพื่อประชาชน” สำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,