สอศ.เตรียมจัดหลักสูตร 42 สาขาวิชาผลิตกำลังคนรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายเร่งด่วนของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ สอศ.ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ตามความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอศ.จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

เบื้องต้น สอศ.กำหนดจัดประชุมไว้ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน ก.ย.นี้ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 18-21 ก.ย.64 ในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ตามโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จำนวน 42 สาขาวิชา 120 สถานศึกษา

ส่วนการประชุมครั้งที่ 2 ในการดำเนินการบรรณาธิการกิจหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการระหว่างวันที่ 25-28 ก.ย.64

สำหรับหลักสูตร 42 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 2.สาขางานเทคนิคช่อมตัวถังและสีรถยนต์ 3.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 5.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 6.สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 7.สาขาวิชาการท่องเที่ยว 8.สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ 9.สาขาวิชาการโรงแรม 10.สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ 11.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ 12.สาขาวิชาพืชศาสตร์ 13.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 14.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 15.สาขาวิชาช่างกลเกษตร 16. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 17.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ 18.สาขาวิชาอาหารและโกชนาการ 19.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20.สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

21.สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 22.สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงเรือ 23.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 29. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ 25.สาขาวิชาช่างอากาศยาน 26.สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 27.สาขาวิชาปิโตรเคมี 28.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 29.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม 30.สาขาวิชาไฟฟ้า 31.สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า 32.สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน 33.สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 34.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 35.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 36.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 37.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 38.สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 39.สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 40.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 41.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และ 42.สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ย. 64)

Tags: , , ,